Povinné ručení

Povinné ručení Uzavření povinného ručení neboli pojištění odpovědnosti z provozu vozidla je stanoveno zákonem. Každý, kdo chce vozidlo užívat na pozemní komunikaci, musí mít uzavřenou smlouvu o povinném ručení u některé z pojišťoven nabízející tento produkt.

Na co se vztahuje

Pojištění odpovědnosti kryje riziko škod, které způsobíte třetí osobě či osobám při provozu vozidla. Jeho platnost se vztahuje i na cesty do zahraničí. Dokladem o pojištění je tzv. zelená karta.

Kdo se pojišťuje

Povinné zákonné pojištění vozidel se vztahuje na vozidla, pokud byla těmto vozidlům vydána Státní poznávací značka (SPZ) anebo technický průkaz nebo jsou používána na veřejných komunikacích. Povinnost uzavřít povinné zákonné pojištění vozidla má vlastník nebo spoluvlastník vozidla, fyzická nebo právnická osoba s trvalým pobytem na území České republiky.

Povinné zákonné pojištění vozidel se nevztahuje na cizozemská vozidla s cizí státní poznávací značkou nebo vozidla která jsou ve vlastnictví fyzické nebo právnické osoby s trvalým pobytem nebo sídlem mimo území České republiky. Pojištění odpovědnosti z provozu vozidel se dále nevztahuje na trolejbusy, sanitky zařazené do integrovaného záchranného systému a invalidní vozíky.

Při nedodržení povinnosti uzavřít pojištění odpovědnosti z provozu vozidla hrozí ze zákona sankce:

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

  1. provozuje vozidlo bez pojištění odpovědnosti (§ 1 odst. 2),
  2. neodevzdá příslušnému orgánu evidence státní poznávací značku a osvědčení o registraci vozidla v případě zániku pojištění odpovědnosti podle § 15 odst. 5, nebo
  3. nepředloží při provozu vozidla na požádání příslušníka Policie České republiky doklady o pojištění odpovědnosti podle § 17 odst. 1.

Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) lze uložit pokutu do 20 000 Kč nebo zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel až na dobu jednoho roku.

Za přestupek podle odstavce 1 písm. b) pokutu do 10 000 Kč.

Za přestupek podle odstavce 1 písm. c) pokutu do 1 000 Kč. V blokovém řízení lze za přestupek podle odstavce 1 písm. c) uložit pokutu do 500 Kč.

Právnická osoba se dopustí správního deliktu tím, že

  1. provozuje vozidlo bez pojištění odpovědnosti (§ 1 odst. 2),
  2. neodevzdá příslušnému orgánu evidence státní poznávací značku a osvědčení o registraci vozidla v případě zániku pojištění odpovědnosti podle § 15 odst. 5.

Za správní delikt podle odstavce 1 písm. a) se uloží pokuta do 20 000 Kč.

Za správní delikt podle odstavce 1 písm. b) pokuta do 10 000 Kč.

Podle zákona a prováděcího předpisu je nezbytné poskytnutí údajů o vozidle. Tyto údaje jsou uvedeny ve "velkém" technickém průkazu (TP).

Limity

Zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla stanoví pro pojišťovny minimální limity plnění. V případě vzniklé škody je pojišťovna povinna krýt škody ve výši:

  • 35 mil. Kč pro škodu na zdraví
  • 35 mil. Kč pro škodu na majetku

Kromě těchto standardních odpovědnostních limitů nabízí pojišťovny i limity vyšší, jejich maximální hranice není stanovena. Každá pojišťovna v případě uzavření smlouvy o povinném ručení dále poskytuje různá zvýhodnění v podobě slev a bonusů (např. úrazové pojištění řidiče, slevu z havarijního či cestovního pojištění, asistenční služby, pojištění zavazadel, atd.)

Kdo je poskytuje?

Povinné ručení si lze sjednat o následujích pojišťoven:

Využijte kalkulačku sazeb povinného ručení a porovnejte si ceny všech pojišťoven. Rychlé online sjednání smlouvy!